سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد افشارونگینی – دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافندغیرعامل
محمدرضا صادقی مقدم – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

تهدید و جنگ همواره درطول تاریخ تمدن بشری بازندگیو حیات جوامع انسانی امیخته شده است وانسانها جهت ایجادامنیت ودفاع درمقابل تهدیدات به زندگی اجتماعی که نتیجه آن ایجادشهرها بود روی اوردند شهرها بهدلایلی همچون مکان امن استقرار گستردگی جغرافیایی وسیع تجمع مراکزثقل و مرکزتجمع سرمایه های مادی و انسانی همواره موردتهدیدات بوده اند و درنتیجه حمله به آنها حسارات فراوانی بهوجود می آورد لذا توجه به پدافندغیرعامل نه تنها میتواند خسارت ناشی ازجنگ را تاحدقابل توجهی کاهش دهد بلکه میتواند به عنوان یک مولفه پایدارسازی و توسعه شهری نیز موردتوجه قرارگیرد این مقاله بارویکرد تحلیلی توصیفی به بررسی نقش پدافند غیرعامل درافزایش و ارتقا پایداری شهرها می پردازد