سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام فیاض – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
الهام اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش گرمایش جهانی علاوه بر تلاش جهت کاهش این تغییرات ناگزیر به استفاده از تکنیکهایی بهمنظور کاهش تبعات منفی ناشی از آن هستیم دراینمقاله نقش عنصر پتاسیم به عنوان یک کاتیون فعال در فرایندهای حیاتی گیاهدرمقاومت گیاهان در برابرتنش کمبود آب بررسی شده است گیاهانی که دارای محتوای پتاسیم بیشتری باشند درمقایسه با گیاهان دارای پتاسیم کم با سهولت بیشتری آب را از خاک جذب نموده اندام زمینی و هوایی توسعه یافته تری دارند و همچنین نرخ تنفس نوری وخطرات ناشی از تنش اکسیداتیو در آنها کمتر است استفاده ازکودهای پتاسی در نهالستانها و انتخاب ارقام دارای محتوای پتاسیم بالا می تواند تلفات ناشی از کمبود آب را در سالهای کم آبی کاهش دهد.