سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا حجازی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کریم کیاکجوری – دانشجوی کارآفرینی دانشگاه تهران
فاطمه باقرزاده لاکانی – دانشجوی کارشناسی ارشدکارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین نمودها و سازمان های کاربردی، حجم وسیعی از آموزش در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است و این مهم، یکی از عوامل اساسی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی می باشد و نیز کارآفرینان به واسطه پارک ها و مراکز رشد، می توانند از قابلیتها و امکانات موجود، نهایت استفاده را بنمایند. در این راستا با وجود جمعیت کشورمان که حجم وسیع آن راجوانان تشکیل میدهند، ضرورت وجود مراکز رشد و فناوری در کشور و توسعه هرچه سریعتر کارآفرینی در کشور، را بیش از پیش نمایان میسازد. در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی پارک ها و توسعه کارآفرینی، و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آن ها، شرح مختصری ازبیان مسئله، تعاریف، و ارائه مدلی مفهومی از نقش پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی (عناصر فرهنگی و اجتماعی، امکان دستیابی به منابع مالی، حمایت و پشتیبانی از کسب و کار، آشنایی با مقررات اداری و امتیازات قانونی پارک، آموزش کارآفرینی) ارائه گردیده است. درپایان مقاله نیز، موارد مذکور جمعبندی شده و در قالب بحث و نتیجهگیری، کاربردهای پارک ها و توسعه کارآفرینی و پیشنهادات مرتبط با آن،جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.