سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوذر نصیراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیار
باقر عمادی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید اقاگل زاده – کارشناس بخش مکانیزاسیون مرکز ترویج و توسعه تکنولوزی هراز

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت در ایران مدیریت برکاهش ضایعات برنج و افزایش راندمان پس از برداشت و پروسه تبدیل آن به تامین برنج مورد نیاز کشور کمک می کند به منظور بررسی اثر پاریوپلینگ بردرصد برنج سالم و ترک خوردگی برنج ارقام مازندران ازمایشی در قالب فاکتوریل برپایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که در آن از دو رقم شلتوک طارم و فجر استفاده گردید فرایند پاربوپلینگ در سه دمای خیساندن ۲۵و۵۰و ۷۵ سانتی گراد و در سه زمان بخاردهی ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه انجام گرفته است در هر تیمار درصد برنج سالم و ترک خورده در رطوبت تبدیل ۸ه درصد برپایه تر در برنج پاربویل شده و پاربویل نشده اندازه گیری و با هم مقایسه گردید نتایج نشان میدهد که پاربویلینگ باعثافزایش درصد برنج سالم و کاهش درصدترک خوردگی در هر دو رقم می شود بیشترین مقدار درصد برنج سالم و کمترین مقدار درصد ترک خوردگی در برنج پاربویل شده با دمای خیساندن ۲۵ درجه سانتی گراد و زمان بخاردهی ۲۰ دقیقه بدست امدهاست رقم طارم در مقایسه با رقم فجر درصد برنج سالم بیشتری دارد.