سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد شهبازی – بخشمهندسی معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
بهرام رضایی – استاد – گروه فرآوری مواد معدنی – دانشگاه امیرکبیر تهران،
سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار – گروه فرآوری مواد معدنی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای هیدرودینامیکی بیبعد (عدد رینولدز ReفرودFr و وبرWe و سطح ظاهری حباب Sb nv ثابت نرخ فلوتاسیون ذرات کوارتز مورد بررسی قرار گرفت. نقش سرعت محیطی همزن Nsسرعت ظاهری گازJg و درصد وزنی جامد در پالپPdدر سطح ظاهری حباب مورد بررسی قرار گرفت و مدلی تجربی برای تخمین سطح ظاهری حباب بدست آمد. حداکثر ثابت نرخ فلوتاسیون در اعداد ۸۹۸۰۰ Re =و We= و ۱۵۵۸ Fr =2/4بدست آمد و درشرایط آرامترFr <1/ و ۶۱ Re < 73500 یا آشفتهتر(Fr > 2/ و ۸۵ Re >98000 نرخ فلوتاسیون به آرامی کاهش یافت.