سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رنجبر پاشاکلایی – کارشناس ارشد معدن
عبدالحمید مهدی نژاد نوری – کارشناس ارشد معدن
جعفر خادمی حمیدی – دکتری مهندسی معدن

چکیده:

انتخاب ماشین تونلزنی مناسب برای استفاده در شرایط مختلف زمین بسیار حساس است به این دلیل که تقریبا یک تصمیم غیرقابل برگشت است لذا شناخت شرایط ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهمترین اصل برای برنامه ریزی و اجرای یک پروژه تونل سازی است دراین تحقیق به بررسی مهمترین پارامترها و مخاطرات زمین شناسی پرداخته شده و دامنه کاربرد هریک از سه نوع ماشین تونلزنی تمام مقطع برای محیط سنگی تحت پارامترها و مخاطرات فوق بررسی شد دو معیار پارامترهای زمین شناسی و مخاطرات ژئوتکنیکی به عنوان معیارهای اصلی و ۹ پارامتر مقاومت فشاری توده سنگ شاخص کیفی توده سنگ RQD فاصله داری درزه ها ، مچاله شوندگی، نشت گاز ، ناپایداری دیواره های تونل، ناپایداری سینهکار تونل، وجود زون گسلی و هجوم آب زیرزمینی به عنوان زیرمعیارهای تصمیم گیری برای انتخاب ماشین تونلزنی در محیط سنگی معرفی گردید. همچنین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه انتخاب ماشین تونلزنی برای تونل بلند زاگرس انجام شد.