سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسترین فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
حمیده افشارمنش – دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
کبری خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
سعیده فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی اهداف اساسی توسعه پایدار در بخش کشاورزی حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست میباشد و هرپژوهشی در این راستا در تحقق این هدف مفید خواهد بود. تعیین زمان کاشت مناسب برای گیاهان دارویی اهمیتبسیاری دارد و باید زمان کاشت بر اساس آب و هوای هر منطقه به طور جداگانه بررسی و مشخص شود تا با تعیین زمان مناسب کشت از منابع آب و خاک در دسترس جهت دستیابی به بهترین عملکرد کمی و کیفی بهره مند شد وبا استفاده صحیح از منابع گام موثری در توسعه پایدار برداشت. هدف از این تحقیق تعیین زمان مناسب کشت گیاه دارویی کرچک که از مهمترین گیاهان دارویی مورد نیاز کشور است صورت گرفت. این گیاه در شش زمان مختلف (۱۵ و ۳۰ فروردین، ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت، ۱۵ و ۳۰ خرداد ) در غرب تهران کشت شد سپس از متغییر های اقلیمی،مورفولوژیکی، عملکردی و همچنین روش های آماری مجذور کای برای نشان دادن تفاوت معنی دار بین دوره های کشت مختلف و روش تحلیل مولفه اصلی برای تعیین بهترین زمان کشت استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می – دهد که بین دوره های کشت تفاوت معنی دار وجود دارد و تاریخ کاشت ١۵ فروردین با اختصاص ۹۰/۴۴ درصد واریانس تحلیل شده در مولفه اصلی مناسبترین زمان کشت این گیاه میباشد. توصیه می شود در منطقه مورد مطالعه گیاه کرچک در ۱۵ فروردین کشت گردد تا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و گام موثری در مصرف بهینه از منابع طبیعی برداشته شود.