مقاله نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله انگیزش شغلی
مقاله خودکارآمدی شغلی
مقاله کارآفرینی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشیان فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی بر اساس یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه شامل ۲۰۰ نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های یادگیری سازمانی نیف، انگیزش شغلی رابینسون، خودکارآمدی شغلی ریگز و کنایت و توصیف رفتار کارآفرینانه پیرس، کرامر و رابینز استفاده شد. پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل متعارف بود. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی متعارف نشان داد که یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی پیش بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی هستند و قویترین رابطه بین یادگیری سازمانی از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) و کارآفرینی سازمانی از متغیرهای مجموعه دوم (وابسته) وجود داشت.