سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آرمن خانیان – شرکت C.C.Pایران

چکیده:

پدیده ترکهای خوردگی تنشی یا Stress corrosion cracking SCC برای خطوط لوله مدفون از مدتها پیش شناخته شده بوده و دامنه ان درکشورهای مختلف بسیارگستردهمیب اشد تا کنون بررسیها و تحقیقات زیادی توسطموسسات علمی بعمل آمده است هنوز هم زوایای تاریک زیادی درآن زمینه وجود داشته و نقش عوامل مختلف کاملا روشن نگردیده است دراین راستا سعی گردیدکه با بهره یگری از تجربیات و مشاهدات بعمل آمده و همچنین نتایج حاصله ازیک سری آزمایشات نقش و موقعیت چندنوع پوشش لوله را دررابطه با وقوع SCC را مشخص نماید.