سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود مومنی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

بشراولیه برای تامین معاش خود شکار می کرد اوبعد از این که رشد گیاهان را دید سکونت دریک منطقه را برگزید و دست به کشاورزی زد و تامین معاش خانواده خود را برعهده گرفت ولی با اجتماعی شدن بشراولیه و توزیع کارها او بایستی برای افراد بیشتری غذا تولید می کرد استفاده از ماشین های کشاورزی متنوع و تکنولوژی هیا جدید کشاوریز مطالعه درمورد رقم های جدید پرمحول و مقاوم مطالعه درمورد بهترین تاریخ و تراکم کشت و… همه درراستای بالا بردن عملکرد و تامین غذای بیشتر بوده است مسلما تغییراتی درچند دهه اخیر درکشاورزی صورت گرفته بسیار زیاد بوده به گونه ای که می توان گفت پیشرفت کشاورزی طی یکصدسال گذشته بیش از پیشرفت بشر دراین زمینه درطول تاریخ بودها ست دراین مقاله پس از پرداختن به خصوصیات کشتهای گلخانه ای نسبت به کشت مزرعه ای پتانسیلها و قابلیت هایی که دردانش اموختگان بخش کشاورزی به ویژه دانش آموختگان ماشین های کشاورزی درزمینه های مختلف وجود دارد پرداخته شده است تا زمینه ساز حضور قوی تر مهندسین کشاورزی درروند علمی توسعه گلخانه ها و مجتمع های گلخانه ای درکشور باشد