سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه مدیرشانه چی – کارشناس ارشد معماری
رسول پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

سازه همواره تأثیری اساسی بر معماری بنا دارد. هدف طراحی سازه توجه به مسائل زیبایی شناختی و کارکردی است تا استانداردهای لازم در طراحی معماری بنا را ایجاد کند. نقطه قابل تامل در تعامل بین سازه و معماری، اهمیت سازه و نقش آن در طراحی معماری است. در صورت تعامل، طراحی معماری انجام میشود و در نهایتاً به سازه در مقام عنصری که به طراحی بنا میافزاید، اهمیت داده میشود. از طرفی سازه، همراه با طراحی بنا میتواند در بسیاری از موارد به کمک معماری بیاید. نقطه قابل تامل در تعامل بین سازهو معماری، اهمیت سازه و نقش آن در طراحی معماری است. در صورت تعامل، طراحی معماری انجام میشود و در نهایتاً به سازه در مقام عنصری که به طراحی بنا میافزاید، اهمیتداده میشود. از طرفی سازه، همراه با طراحی بنا میتواند در بسیاری از موارد به کمک معماری بیاید. در صورت تعامل میان معماری و سازه در طراحی بنا میتوان جایی را بررسی کرد که در آن فرمهای معماری از ایدههای سازه تشکیل میشود و معمار خوب کسی است که شناخت کلی درباره رفتار سازهها داشته باشد و در همان آغاز بتواند معماری قابل قبولی با استناد به اصول طراحی و معیارهای زیبایی شناختی با استفاده از سازه و شکلهای ساختاری به دست میآورد. در این مقاله، با استفاده از مطالعات نظری و تحلیل دیدگاه- های مختلف در زمینه معماری و مهندسی ساختمان، تعامل سازه و معماری در نظر گرفته خواهد شد و به سازه به عنوان منبع طراحی معماری ایجاد یک معماری خلاقانه و شگفتانگیز متمرکز خواهیم شد