سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی میرشکاران – دکتری جغرافیای سیاسی
محمدرضا رضایی – استادیاردانشگاه یزد
ریباز قربانی نژاد – دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده:

تامین امنیت ملی ـ اجتماعی و بطور کلی بقای ملی مهمترین هدفنظامی ـ سیاسی حکومت ها به شماراید حوزه و گستره امنیت ملی ـ اجتماعی بسته به تصویری است که مردم از حکومت نظام سیاسی ودولت دارند که درمقوله سرمایه اجتماعی و رابطه آن با امنیت موردبحث قرارمیگیرد سرمایه اجتماعی به بعد نرم افزاری سیستم سیاسی اجتماعی از قبیل مشروعیت اعتماد مشارکت وهمسویی جامعه با حکومت می پردازد و مجموعه ای ازهنجارهایی است که موجب اعتماد و مشارکت و انسجام ملی می شوند سرمایه اجتماعی درواقع وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی درسیستمهای مختلف سیاسی است مشکلات سیاسی چون واگرایی و افراطی گری و تضعیف جایگاه دولت ناشی ازضعف درسرمایه اجتماعی می باشد مناطق مرزی و حاشیه ای کشور به واسطه چالشهای دخالی و خارجی دارای روابط ارگانیک مناسبی با حکومت نمی باشد که بیشتر نشات گرفته از کم رنگ بودن سرمایه اجتماعی دراین مناطق می باشد که گاها یکپارچگی مرزهای کشور را متزلزل می نماید.