سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه کوشکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاور

چکیده:

موضوع غذا از مهمترین مسائل مورد توجه در جوامع انسانی است . تولید و فرآوری مواد غذایی یکی از عناصرحیاتی اقتصاد ج هانی و منطقه ای به شمار می رود و تمام جوانب این امر به شدت ف ناوری وابسته است . تحول و پیشرفت حاصل از صنایع غذایی یکی از موفقیت های بزرگ قرن بیستم به شمار می رود . علیرغم تلاش های انجام گرفته برای افزایش بازده ی تولید غذا در کشورهای در حال توسعه ، گرسنگی و سوء تغذیه هنوز در این مناطق متداول است . زمین های حاصلخیز در سراسر جهان رو به کاهش بوده، فرسایش و شوری خاک بر روی محصولات زراعی اثرات زیانباری به جای گذاشته است . اما جمعیت جهان همچنان روبه افزایش است و پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که افزایش رشد به ویژه در کشورهای درحال توسعه هم چنان ادامه خواهد داشت و یکی از چالشهای پیش رو، چگونگی افزایش تولید محصولات غذ ایی برای تأمین نیازهای غذایی جمعیت در حال افزایش است. بیوتکنولوژی بدون شک توان بالقوه برای مقابله با چنین مشکل بزرگی را دارد و با ب ه کارگیری فناوریهای جدید در فرآوری مواد غذایی، می تواند منجر به ایجاد سیستمهای کش اورزی پایدار و مؤثر گردیده، در این راستا با توجه به اهمیت و ضرورت بیوتکنولوژی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه در زمینه های مختلف در فرآیند تولید مواد غذایی، این مقاله به روش مروری ابتدا به بررسی ویژگیها و سابقه سیر و تحول بیوتکنولوژی در جهان می پردازد و سپس با تحلیل نارساییهای موجود برای اصلاح این روند و توسعه پایدار کشاورزی پیشنهادهایی ارائه می کند.