سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – عضو هیات علمی گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
نفیسه حق طلب – مدرس گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده:

در حال حاضر در بسیاری از شهرهای بزرگ هیچگونه توازن یا تعاملی بین ساختارهای شهری و الگوهای طبیعی مشاهده نمیشود و منظر شهری به طور فزاینده ای در حال روبرو شدن با کاهش مناطق بیا ارز اکو لیوییکی میی باشید . تیداو ایین رونید همچنین در حاشیه شهرها مناطقی ایجاد نموده که از نوعی سردرگمی و بی برنامگی رنج می برنید. در نتیجیه در ایین منیاطق ، چالشهای فراوانی بوجود میآید که آنها را به یکی از حساسترین مناطق از نظر تصمیمگیری بیرای توسیعه شیهری ییا حااتیت تبدیل می نماید. بدیهی است که پژوهش جهت ارائه راهبردهای بیو شناسیانه در سیاماندهی و بهسیازی محییط و منظیر ایینمناطق زمینه ایجاد تعادل پایدار میان شهر و طبیعت و حاظ مناتر و ویژگیهای طبیعی را از یک سو و افزایش کیاییت زنیدگی شهری و ارتقاء منظر شهری را از سوی دیگر فراهم میآورد. این مسائل در بخشهای شمالی کلانشیهر تهیران بیه دلییل شیرایط محیطی خاص، بسیار چالش برانگیز شده است. هدف پژوهش حاضر آن است که با مطالعی ات کتابخانیه ای و مییدانی ، برداشیتکمی، شناخت و تحلیل ساختارهای اکولوییک سرزمین در محدوده شمالی تهران و استااده از مبانی بو شناسانه منظر به ارائیه راهبردهای موثر در ساماندهی ساختار بصری و محیطی آن بپردازد