سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم
یحیی علیزاده – کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

چکیده:

در چند دهه اخیر گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مورد توجه قرارگرفته است و درهمه کشورها گردشگری بعنوان عامل مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است که در همه محیط ها و مکان ها می تواند جریان داشته باشد و نوعی عدالت اجتماعی را برای ساکنانمناطق مختلف بوجود آورد و باعث رشد مناطق کمتر توسعه یافته می شود در حال حاضر یکی از جاذبه های فعال دراین صنعت شهرها هستند گردشگری شهرها امروزه بصورت یکی از فعالیت های سهم اقتصادی، اجتماعی درآمده که جریان کارها اقدامات اجتماعی و تغییرات فضایی را شکل میدهد تسهیلات وتجهیزات گردشگری عامل جذب گردشگر به شهر نیست اما بعنوان یکی از زیرساخت های مهم گردشگری مطرح می شود. اهداف این پژوهش شامل بررسی رشد شهرها و جاذبه های شهری نقش و جایگاه تسهیلات گردشگری در شهرسازی باید پیش بینی شود. و اهمیت بحث شهرسازی در رشد گردشگری شهری مورد بررسی قرارگرفته است.