سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماهرخ بریری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی- عضو هیئت علمی معاونت آموزش ناجا- مدیر ا
علیرضا اسماعیلی – دکترای مدیریت منابع انسانی – استادیار دانشگاه علوم انتظامی و مدرس دا

چکیده:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع رفتارهای پرخطر رانندگی و روند رو به افزایشآن و تاثیر آن بر تصادفات رانندگی و اهمیت سلامت افراد جامعه و همچنین تناقضو تشتر آرا درباره تاثیر شخصیت در رفتارهای پرمخاطره رانندگی ، در این مقاله به بیان نقش ویژگی های شخصیتی در رانندگی پرمخاطره اقدام گردیده است. مواد و روش: تحقیق به روشمروری از نوع تشریحی صورت پذیرفت. با توجه به اینکه در سالهای گذشته شخصیتمورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و نظرات مختلفی دراین باره ارائه گردیده است ، با کاربرد واژه های کلیدی در اینترنت و سایتهای مرتبط و استفاده از مجلات تخصصی این رشته ، جستجوی مقالات و پژوهشهای انجام شد و در نهایت تعداد ۲۶ منبع واجد الشرایط انتخاب و ضمن نقد و بررسی این مطالعات ،به نقشویژگی های شخصیتی در رانندگی پرمخاطره اقدام گردید. نتیجه گیری و توصیه ها: ویژگی های شخصیتی در رانندگی پرمخاطره تاثیر داشته و خطرات بیشماری را به همراه دارد و به نظر می رسد که کلیدهای ارائه شده در این بررسی می تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و میزان شیوع آن را کاهش دهد.