مقاله نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در خود – مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در خود – مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیت
مقاله راهبردهای مقابله ای
مقاله خود – مراقبتی
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سوگلی تپه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت به عنوان یک بیماری مزمن به رفتارهای خود – مراقبتی ویژه ای تا پایان عمر نیاز دارد. عوامل روان شناختی نقش مهمی در پیروی از برنامه های خود – مراقبتی در بین بیماران مبتلا به دیابت دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در خود – مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
روش: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، ۳۲۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ با روش نمونه گیری در دسترس از انجمن دیابت و بیمارستان سینای شهر تبریز انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه مقابله لازاروس – فولکمن و مقیاس رفتارهای خود – مراقبتی دیابت مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که روان رنجوری، برون گرایی و وظیفه شناسی توانستند رفتارهای خود – مراقبتی را در بین بیماران دیابتی نوع ۲ پیش بینی کنند و هر دو راهبرد مقابله ای هیجان – مدار و مساله – مدار قادر به تعدیل روابط بین ویژگی های شخصیت و رفتارهای خود – مراقبتی بودند.
نتیجه گیری: راهبردهای مقابله ای رابطه بین ویژگی های شخصیت و خود – مراقبتی را در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های پیشگیرانه و شناسایی بیماران در معرض خطر بالا در تبعیت ضعیف از برنامه های خود – مراقبتی و طراحی مداخله های روان شناختی مفید باشد.