مقاله نقش ویژگی های شخصیتی و تصور از بدن در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال بی اشتهایی عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: نقش ویژگی های شخصیتی و تصور از بدن در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال بی اشتهایی عصبی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله تصور از بدن
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بی اشتهایی عصبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میکاییلی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کیامرثی آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ویژگی های شخصیتی و تصور از بدن در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال بی اشتهایی عصبی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی از نوع پیش بینی است. آزمودنی های پژوهش شامل ۶۰ دانشجوی مبتلا به بی اشتهایی عصبی بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی از میان کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، پس از تشخیص مقدماتی، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اختلالات تغذیه اهواز، کیفیت زندگی، پنج عامل شخصیت نئو و تصویر بدنی استفاده شده است. داده های پژوهش به وسیله ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد متغیرهای برون گرایی، دلپذیری، باوجدان بودن، ارزیابی ظاهر، نگرش به ظاهر و رضایت از بدن، با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و متغیرهای انعطاف پذیری، روان رنجوری، اشتغال فکری به وزن و ادراک طبقه بندی وزن با کیفیت زندگی همبستگی منفی دارند (۰٫۰۱>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که از میان متغیرهای شخصیتی، برون گرایی و روان رنجوری و از میان متغیرهای مربوط به وزن، رضایت از بدن و اشتغال فکری به وزن قوی ترین پیش بینی کننده های کیفیت زندگی در دانشجویان مبتلا به بی اشتهایی عصبی می باشند. بنابراین صفات شخصیتی و تصور از بدن می توانند از مولفه های مهم در پیش بینی و تبیین کیفیت زندگی افراد دارای اختلال بی اشتهایی عصبی محسوب گردند.