مقاله نقش وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی – تفریحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نقش وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی – تفریحی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت اقتصادی اجتماعی
مقاله انگیزه مشارکت
مقاله ورزش همگانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خبیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان رضوی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر مشهد بودند که در ۳ ماهه دوم (تابستان) سال ۱۳۹۲ در بوستان های شهر مشهد به ورزش های همگانی و تفریحی می پرداختند. به دلیل نامحدود بودن جامعه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، ۴ منطقه از بین مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان (n=384) به عنوان نمونه انتخاب شدند که در پژوهش حاضر از این تعداد ۳۵۹ پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود. برای گردآوری داده ها وضعیت اقتصادی – اجتماعی از پرسشنامه (قدرت نما، ۱۳۹۲) و برای متغیر انگیزه مشارکت از پرسشنامه هونگ (۲۰۱۰) که پس از ترجمه و بومی سازی با فرهنگ کشور، روایی صوری و محتوایی آن توسط ۱۲ تن از متخصصین ورزشی مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی هر دو پرسشنامه به ترتیب (a=0.83) و (a=0.79) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کالموگروف اسمیرنوف (K-S)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره همزمان در سطح آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با انگیزه مشارکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های اقتصادی اجتماعی به ترتیب طبقه اقتصادی، میزان درآمد و تحصیلات والدین پیش بین کننده قویتری برای انگیزه مشارکت ورزشی در بین شهروندان شهر مشهد بود.