سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فهیمه طیبی فرد – کارشناس ارشد جامعه شناسی
حمید محمدی – دکتری اقتصاد کشاورزی
رضا شاهدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای

چکیده:

یکی از مسائلی که کشورهای در حال رشد پس از تقسیم اراضی مطرح می گردد سازمان دادن دوباره به تولید جهت افزایش تولید ودرآمد کشاورزان است و از آنجایی که تعاونی ها بخش سوم اقتصاد مطرح می شوند و وسیله ای جهت تامین و تعمیم مالکیت و تسهیل دستیابی افراد به فعالیت های نوین اقتصادی قلمدادمی شوند برآن شدیم که دراین پژوهش که بخشی از یک تحقیق جامع در خصوص تعاونیهای تولیدی کشاورزی با مطالعه موردی شهرستان جهرم است با استفاده ازروش پیمایشی و بکاربردن تکنیکهای دقیق آماری ازجمله تکنیک RRA و پرسشنامه و استفاده از نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای به مطالعه عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی پرداخته ایم و دراین راستا دقت شاخص ها و گویه ها در پرسشنامه = روایی صوری Face Validity از سوی متخصصان مورد تایید قرارگرفته و سپس برای بررسی پایایی ابزار تحقیق Reliability پرسشنامه دراختیار تعدادی از اعضا تعاونی ها قرارگرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که رقم ۷۷% بدست آمد که رقم قابل قبولی است.