سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا امیرتیموری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
نادره سهرابی شگفتی – دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
سیامک سامانی – دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
ویدا رضوی – دکتری تخصصی مشاوره

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر تعیین و تبیین نقش واسطه گری راهبردهای مقابله با استرس حل مسئله رجوع به دیگران و مقابله غیرموثر برای هوش هیجانی و نشانگان استرس بود جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان کهنوج تشکیل میدادند و نمونه موردبررسی با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد که شامل ۲۳۵دختر و ۱۳۶پسر بود ابزارهای مورد استفاده دراین مطالعه شامل پرسشنامه سبکهای مقابله و نشانگان استرس خدایاری فرد و همکاران ۱۳۸۰ و مقیاس هوش هیجانی بار – آن ۲۰۰۰ بود نتایج نشان داد هوش هیجان توانایی پیش بینی هرسه سبک مقابله را دارد و سبکهای مقابله حل مساله و مقابله غیرموثر نقش واسطه را ایفا و توانایی پیش بینی نشانگان استرس را دارنداما سبک مقابله رجوع به دیگران نقش واسطه را ایفا نمی کند >0/001( P (. نتیجه گیری هوش هیجانی به عنوان ویژگی فردی درکنار سایر عوامل میتواند برسبک های مقابله اثربگذارد و سبکهای مقابله هم میتواند نشانگان استرس را کنترل کند.