مقاله نقش واسطه گری جهت گیری مذهبی برای سبکهای فرزندپروری و معنای زندگی در دانش آموزان پایه سوم دوره دبیرستان شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نقش واسطه گری جهت گیری مذهبی برای سبکهای فرزندپروری و معنای زندگی در دانش آموزان پایه سوم دوره دبیرستان شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گیری مذهبی
مقاله سبک فرزندپروری
مقاله معنای زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی فر مینا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سلطانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، تبیین نقش واسطه گری جهت گیری مذهبی در رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و معنای زندگی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان شهر شیراز بود. به منظور انجام این پژوهش، ۲۷۱ نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر شیراز (۱۳۸ دختر و ۱۳۳ پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک فرزندپروری والدین دیانا بامریند (۱۹۶۷ م) و معنادار بودن زندگی (صالحی، ۱۳۷۴) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی (البرزی، ۱۳۸۲) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام از شیوه آماری تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که در مجموع ۴۱% از واریانس معنای زندگی توسط جهت گیری مذهبی همانندسازی شده و سبک فرزندپروری والدین قابل پیش بینی است. بنابراین نتایج به دست آمده نشان داد که جهت گیری مذهبی نقش واسطه گری معنادار برای سبک فرزندپروری و معنای زندگی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان بازی می کند.