مقاله نقش واسطه ای کارآیی خانواده در تبیین رابطه سبک هویت یابی و گرایش به مدهای نامتعارف در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: نقش واسطه ای کارآیی خانواده در تبیین رابطه سبک هویت یابی و گرایش به مدهای نامتعارف در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآیی خانواده
مقاله سبک هویتی
مقاله رفتار مدگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش واسطه ای کارآیی خانواده در تبیین رابطه سبک هویت یابی و گرایش به مد های نامتعارف در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش ۱۸۰ آزمودنی بوسیله روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از میان دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی- واحد ابهر انتخاب شدند.
روش: با استفاده از روش پژوهش همبستگی و بوسیله پرسشنامه های کارآیی خانواده، سبک های هویت یابی و گرایش به مد داده ها جمع آوری شدند و بوسیله آزمون های آماری رگرسیون چند متغیری و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین کارآیی خانواده و سبک های هویت یابی با گرایش به مد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که رابطه معناداری بین کارآیی خانواده و سبک هویت وجود ندارد و کارآیی خانواده در رابطه بین سبک هویت و رفتار مدگرایی نقش تعدیل کنندگی ندارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را ارائه کرد که پیشنهاد می کنند کارآیی خانواده (%۱۸٫۴۹) و سبک های هویت یابی (۶٫۲۵%) از واریانس گرایش به مد را در دانشجویان تبیین می کنند. کارآیی خانواده و سبک های هویت یابی از طریق مکانیزم های تقویت ارتباط موثر، ارضاء نیازهای روانی در دوران کودکی و نوجوانی، کمک به تحول خودپنداره و یکپارچه سازی شخصیت گرایش به مد را در دانشجویان تحت تاثیر قرار می دهد.