مقاله نقش واسطه ای ابعاد از خود بیگانگی شغلی در رابطه بین تتاسب فرد- سازمان و رفتار شهروندی سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی معاصر از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: نقش واسطه ای ابعاد از خود بیگانگی شغلی در رابطه بین تتاسب فرد- سازمان و رفتار شهروندی سازمانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسب فرد-سازمان
مقاله از خود بیگانگی شغلی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: الصفی مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای ابعاد از خود بیگانگی شغلی در رابطه بین تناسب فرد-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهر اصفهان اجرا شد. از جامعه آماری پژوهش ۳۶۶ نفر معلم (۱۹۱ زن، ۱۷۵ مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. از سه پرسشنامه تناسب فرد-سازمان (PO-fit)، از خود بیگانگی شغلی (WA) در ابعاد ناتوانی، بی معنایی و از خود بیزاری و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه تناسب فرد- سازمان با از خود بیگانگی شغلی منفی و معنادار و هم چنین رابطه تناسب فرد-سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان، معطوف به همکاران و معطوف به دانش آموزان مثبت و معنادار است. شاخص های برازش در ارتباط با هر سه مدل، آماره های قابل قبولی را نشان دادند و موید نقش واسطه ای ابعاد از خود بیگانگی در رابطه بین تتاسب فرد-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی است. از آنجا که ادراک افراد از تناسب بیشتر با سازمان بر رفتارهای فرانقش آنها اثر مثبتی می گذارد، تلاش سازمان در انتخاب این افراد در فرایند استخدام می تواند سودمند باشد و هم چنین اثرات منفی حاصل از از خود بیگانگی شغلی افراد را کاهش دهد.