مقاله نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۴۸ تا ۶۵۸ منتشر شده است.
نام: نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هویت اطلاعاتی
مقاله سبک هویت هنجاری
مقاله اهداف تبحری
مقاله اهداف رویکرد
مقاله عملکرد
مقاله اهداف اجتناب
مقاله عملکرد
مقاله اهتمام ذهنی
مقاله تحلیل مسیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی نیک چهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یادگیری از جمله توانایی های بسیار مهم سیستم عصبی محسوب می شود که بدون آن زندگی فرد مختل می شود در واقع فرآیند یادگیری به ارگانیسم کمک می کند تا خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند. بنابراین فهم مکانیسم های دخیل در یادگیری و عوامل اثر گذار بر آن از مسایلی است که ذهن بسیاری از روانشناسان و متخصصین علوم اعصاب را به خود مشغول داشته است.هویت، توان اثرگذاری بر بسیاری از عملکردهای فرد را دارد در حالی که نقش آن در یادگیری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، از آن جا که انگیزش یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر یادگیری است می تواند تحول هویت را با یادگیری مرتبط سازد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع طرح های غیر آزمایشی و به طور دقیق تر طرح همبستگی است که با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر رابطه متغیرها را مورد بررسی قرار داده است. تحلیل مسیر در واقع گسترش روش های رگرسیون و در حقیقت کاربرد رگرسیون چند متغیری درارتباط با تدوین مدل های علی استنمونه پژوهش تعداد ۱۰۷۲ نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شاغل به تحصیل در دبیرستان های شهرهای سبزوار و نیشابور هستند که با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس های سبک هویت برزنسکی (ISI-3) و اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (PALS) و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) استفاده شد. روایی و اعتبار مقیاس ها به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و اعتبار مرکب بررسی شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: سبک های هویت بر اهتمام ذهنی هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم دارد، هر دو اثر در سطح ۰٫۰۱ معنادار هستند. اثر غیر مستقیم آن از طریق نقش واسطه گری انگیزش اعمال می شود. مدل برازش شده توانسته است ۳۶% اهتمام ذهنی را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: برای بهبود یادگیری می توان اهتمام ذهنی (کوشش های ذهنی) را به واسطه متغیرهای شناختی و انگیزشی هدفمند کرد.