سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علیرضا بخشی زاده – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی
پری مکاریان دهکردی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالکاظم نیسی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران
فرج اله رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

هوش هیجانی یکی ازمفاهیم نوظهور درادبیات سازمانی است که میتواند تاثیر قابل توجهی برنگرش رفتار وعملکرد رهبران و پیروان درمحیطهای سازمانی داشته باشد از این رو دراین پژوهش نیز درصدد بررسی رابطه هوش هیجانی با بروز رفتار شهروندی سازمانی دربین کارمندان ارشد بانکهای صادرات اهواز می بایشم روش تحقیق حاضربراساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی همبستگی و بطور مشخص مبتنی برمدلیابی معادلات ساختاری است جامعه آماری پژوهش را ۲۲۳ نفر ازکارشناسان و میدران بانکهای صادرات اهواز تشکیل میدهد که با استفاده جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم ۱۵۰نفر ازآنان به عنوان نمونه انتخاب شدبهمنظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز ازپرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل اماری با استفاده ازنرم افزارهای SPSS LISREL بهره گرفته شده است.