مقاله نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی بخشودگی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی بخشودگی دانشجویان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخشودگی
مقاله هوش معنوی
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: شیری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی بخشودگی دانشجویان بود. روش این پژوهش همبستگی است و جامعه آماری همه (۷۷۰۰ نفر) دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بود، از این تعداد ۲۳۰ دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی (شوت، ۱۹۹۸)، پرسشنامه خودگزارشی هوش معنوی (کینگ، ۲۰۰۸) و مقیاس بخشودگی (والکر و گورسوچ، ۲۰۰۲) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی با ضریب بتای ۰٫۲۰ به طور معنی داری بخشودگی خود را پیش بینی می کند (p<0.01). همچنین، نتایج نشان داد که هوش هیجانی با ضریب بتای ۰٫۳۰ بخشودگی دیگران را به طور معناداری پیش بینی کرد (P<0.01). اما، هوش معنوی پیش بینی کننده معنی داری در بخشودگی خود و بخشودگی دیگران نبود. با توجه به نتایج و بحث، هوش معنوی متغیری متفاوت از معنویت است.