سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

هرمز نوروزی فرد – کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه
اکرم بختیاری – کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

چکیده:

در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازم است استرس های ناشی از شوک فرهنگی و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود. عقاید، ارزش ها، انتظارات، نگرش ها، عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمی شوند اما بر رفتار افراد مؤثرند وگاهاً موجب تعارض ها و تناقض های کاری می شوند. برای این منظور به سازگاری و تعدیل فرهنگ ها نیاز است. یکی از عواملی که بسیار موردتوجه قرارگرفته است و به عنوان عامل تعدیل کننده لقب گرفته است، هوش فرهنگی است. یکی از اهداف انجام این پژوهش تبیین مؤلفه های هوش فرهنگی است. در این پژوهش تلاش شده تا بحث هوش فرهنگی در ارتباط بامهارت حل مسئله در مدارس شهر کرمانشاه مورد تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران شاغل در ۳۳ آموزشگاه در نواحی سه گانه شهر کرمانشاه با نمونه تصادفی ۳۶ نفر از فرمول و جدول مورگان استفاده شده است. . سپس با جمع آوری داده ها از متن پرسشنامهتوزیع شده و تجزیه وتحلیل آن ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss و Amos انجام پذیرفته است. به طورکلی در این پژوهش هوش فرهنگی و مؤلفه های آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) رابطه معنیداری بر فرایند حل مسئله در دبیران دوره دوم شهر کرمانشاه دارد