سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسین رحیمیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خ
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات تهیه نهال و اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات میزان آب و عنصر غذایی نیتروژن بر روی عملکرد میوه و راندمان مصرف آب، طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. در کرتهای اصلی تیمار آبیاری شامل آبیاری پس از ۷۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A قرار گرفتند و در کرتهای فرعی تیمارهای مصرف عنصر غذایی نیتروژن شامل ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز غذایی قرار داشتند. افزایش مصرف نیتروژن تا ۱۰۰ درصد نیاز غذایی باعث افزایش راندمان مصرف آب شد. سطوح مختلف عنصر غذایی نیتروژن باعث ایجاد اختلافات معنی داری در عملکرد میوه گوجه فرنگی شد. در مصرف نیتروژن به میزان ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز غذایی عملکرد به ترتیب برابر با ۴۹/۰۲۹، ۴۵/۳۲۶ و ۴۳/۴۵۱ تن در هکتار بود. اثرات متقابل آبیاری و نیتروژن نشان میدهد با افزایش آبیاری و کود نیتروژن علاوه بر افزایش عملکرد، راندمان مصرف آب نیز افزایش می یابد.