سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ایروانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
رضا باقری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
رسول سلجوقی – کارشناس محیط زیست

چکیده:

زیستگاهای مختلف، گونه های متفاوتی از پرندگان را ایجاد می نماید بنابراین مزارع و باغات ساخت بشرعلت بروز تغییرات در جمعیت های پرندگان هستند.در این طرح برای بررسی تاثیر انواع پوشش گیاهی بر فراوانی و تنوع پرندگان، ۶ منطقه متنوع انتخاب گردید. (گزستان ، کنارستان، مراتع تخریب شده ، باغ مرکبات ، نخلستان و مزرعه گندم) در عرصه های مذکور به مساحت یکسان و به مدت ۲ سال در زمستان و بهار به روش ترانسکت تنوع و فراوانی پرندگان شمارش گردید. سپس یک مقایسه کمی و کیفی بین تنوع پرندگان در مناطق مختلف و تراکم پرندگان در هکتار انجام گرفت. و تجزیه و تحلیل آماری توسط تجزیه واریانسANOVA انجام گرفت ومقایسه میانگین تراکم پرندگان در هر منطقه از روش دانکن انجام گردید.نتایج بدست آمده نشان داد در منطقه مزرعه گندم بیشترین فراوانی پرندگان مشاهده شد و اختلاف معنی داری ( ۵٪) با سایر مناطق داشت که به وجود مواد غذائی کافی و فراوان بستگی دارد. کمترین تنوع در مناطق مزرعه گندم و مرتع تخریب شده مشاهده شد که تخریب مراتع توسط چرای مفرط و عدم حفاظت آنها و یا تبدیل مراتع به مزارع کشاورزی باعث از دست رفتن امکان آشیانه سازی بسیاری از گونه ها و از بین رفتن آنها می باشد و باعث کاهش جمعیت بسیاری از پرندگان کمیاب و نادر شده و نسل آنها با انقراض روبرو گردیده است. در مناطقی که توسط درختچه های گز و کنار اقدام به احیاء گردیده بود بیشترین تنوع مشاهده گردید زیرا مجدداً محل آشیانه سازی برای پرندگان فراهم گردیده بود و پرندگانی از راسته ماکیان سانان (تیهو ، کبک، جیرفتی و دراج ) که اکثرا در خطر انقراضقرار دارند به ندرت در این مناطق مشاهده شدند. که این مورد اثبات می کند که با جلو گیری از تخریب مراتع و جنگلها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و باغات و احیاء مراتع و جنگلهای تخریب شده می توان محل ساخت آشیانه و مواد غذائی را برای گونه های مختلف پرندگان فراهم نمود واز درخطر انقراض قرار گرفتن آنها جلوگیری کرد و ضمن این کار لازم است مطالعات دقیقی برای حمایت و حفاظت پرندگان کمیاب منطقه همچون (دراج، جیرفتی،تیهو و هو بره ) انجام شود