مقاله نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحیه صنعتی
مقاله توسعه روستایی
مقاله توسعه اقتصادی
مقاله خورآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری معصوم مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله راهبردهای توسعه سکونتگاه های روستایی صنعتی کردن آنها در قالب ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در جوار این مناطق است. کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده بطوری که تا پایان سال ۱۳۸۹ تعداد نواحی صنعتی مصوب برابر با ۳۳۵ ناحیه بوده است که این روند منجر به تغییرات عمده ای در مناطق روستایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش ناحیه صنعتی خورآباد در توسعه سکونتگاه های روستایی پیرامون آن پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان ناحیه صنعتی خورآباد در استان قم هستند که در مناطق روستایی اقامت دارند، لذا ۵۰ نفر از مجموعه ۱۳۹ نفر شاغل در این ناحیه صنعتی شرط مورد نظر را دارا بوده که حجم نمونه را در این تحقیق تشکیل دادند. برای تعیین شاخص ها نیز از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است، تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و مک نمار صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تفاوت معنا دار در برخی از شاخص ها از جمله افزایش درآمد، تنوع شغلی، امنیت و رضایت شغلی، بهبود تغذیه و کیفیت زندگی است، هرچند در برخی دیگر از شاخص ها همچون مشارکت، مالکیت مسکن و تمایل به ماندگاری در روستا تفاوت معناداری در قبل و بعد از اشتغال در ناحیه صنعتی مشاهده نگردید.