مقاله نقش نهادهای مردمی و دولتی در مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از تالاب کانی برازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: نقش نهادهای مردمی و دولتی در مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از تالاب کانی برازان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله جوامع محلی
مقاله حفاظت
مقاله تالاب
مقاله کانی برازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله رش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شبیری سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی فهیمه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه، واقع در ۳۰ کیلومتری شمال مهاباد می باشد که شکار و صید بی رویه، تعلیف احشام، کمبود آب و آلودگی های کشاورزی از جمله تهدیدات اصلی آن می باشند. از سوی دیگر زیبایی خاص منطقه، به کانی برازان پتانسیل گردشگری خوبی داده است. کاهش تهدیدات و استفاده از فرصت ها تنها با مشارکت جامعه محلی ممکن است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادهای مردمی و دولتی در مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از تالاب کانی برازان می باشد که در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته است. جامعه آماری ۲۳۲۰ نفر از اهالی دو روستای اطراف تالاب می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۳۰ نفر به دست آمد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی طلوب آن می باشد. بعد از کمی سازی داده ها به روش وزن دهی، برای تعیین میزان ارتباط متغیرهای پژوهش از همبستگی پیرسون و ضرایب رگرسیونی در سطوح معنی داری ۰٫۰۵ استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و مثبتی بین متغیر مستقل فعالیت نهادهای مردمی و دولتی با متغیر وابسته مشارکت وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون متغیر نهادهای مردمی و دولتی با مشارکت برابر ۰٫۲۵ می باشد.