مقاله نقش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تامین کتب مورد نیاز کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: نقش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تامین کتب مورد نیاز کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموعه سازی
مقاله کتابخانه های دانشگاهی
مقاله نمایشگاه بین المللی کتاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزاده فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سندیانی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی میرسعید سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نمایشگاه بین المللی کتاب یک فرصت برای کتابخانه های دانشکده ای به شمار می رود. این پژوهش به بررسی نقش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تامین کتب مورد نیاز کتابخانه های دانشکده ای پرداخته است.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان بخش سفارش و مدیران در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود. حجم نمونه پژوهش از ۴۱ نفر (۲۶ نفر کارکنان بخش سفارش و ۱۵ نفر مدیران) تشکیل شد. برای تحلیل توصیفی داده ها و آزمون های تی تست، آنالیز واریانس، کای اسکوئر و همبستگی پیرسون از نرم افزار Spss استفاده شد.
یافته ها: بالاترین میانگین امتیازات، نحوه انتخاب کتاب در کتابخانه ها با امتیاز ۰٫۸۹±۳٫۳۵ بود. با کسب میانگین ۰٫۰۷±۳٫۰۶ امتیاز، نقش نمایشگاه کتاب در تامین کتب مورد نیاز، متوسط بود. آزمون همبستگی نشان داد که مشکلات کتابخانه ها در دانشگاه تهران و شهید بهشتی بالاترین (ضریب همبستگی ۰٫۳۶) و امکان تامین کتب مورد نیاز کمترین میزان همبستگی (ضریب همبستگی ۰٫۰۶۷) را داشته اند.
نتیجه گیری: نمایشگاه کتاب نقش موثری در تهیه کتب مورد نیاز کتابخانه های دانشگاهی نداشته است. ضروری است تا رویکردهای نوین در تامین کتب کتابخانه های دانشکده ای مورد استفاده قرار گیرد.