سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

رضا زرگرزاده –

چکیده:

می توان نظام مشارکت را میراث نظام مردم سالار یونان کهن دانست لیکن احیای دوباره آن از دویست سال پیش درروند تغییر نشام های حکومتی کشورهای غربی اغاز گردید همراه با مشارکت مردم درنظام های سیاسی و شرکت ان ها درتعیین سرنویش خویش پس از جنگ جهانی دوم درکشورهای صنعتی موضوع مشارکت صنعتی موضوع مشارکتدربازرگانی و صنعت نیز مطرح و به تدریج توسعه یافت اهدافی که دراین نظام تعقیب می شد عبارت بودند از افزایش میزان بهره وری تولید پرتوان کردن سازمان های بازرگانی و صنعتی توانمندسازی نیروی کار و فراهم آوردن امکانات مالکیت مردم برای برقراری نظام مشارکت درسازمان ها روشها ی بسیار متنوعی وجود دارد که از نظر پیچیدگی و پیشرفته بودن نیاز به حمایت سازمانی و اثربخشی درپیشبرد تغییر با یکدیگر تفاوت زیادی دارند . نظام پیشنهادها یکی از روشهای برقراری نظام مشارکت می باشد این نظام یکی از روشهای انسان محور برای ارتقا بهره وری است که مدتهای مدیدی است که دربسیاری از سازمان ها اجرا میگردد