سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی تقوایی – کارشناس ارشدمدیریت آموزشی- رییس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش وپر
حمیده حسینی – کارشناس ارشدمدیریت آموزشی- مدیرآموزشگاه دخترانه بشردوست

چکیده:

ظهورسازمان های اجتماعی یکی ازخصوصیات تمدن بشری محسوب می شود.شتاب تحولات جوامع انسانی باعث گردیده تاسازمان ها شکل گیرندوهرروزبیشترازگذشته انسان رانیازمندخدمات خودنمایندبه گونه ای که می توانگفت امروزبدون وجودسازمان زندگی امکان پذیرنمی باشد. ماهیت پیچیده سازمان های امروزی وتخصصی شدن تمام کارهاوفعالیت های سازمانی باعث شده است که به مدیریت به عنوان امری حیاتی ومهم درجامعهتوجه شود.این پیچیدگی درنظام تعلیم وتربیت ازحساسیت بیشتری برخورداراست زیرا مدیریت آموزشی مدیریتی انسانی است که هم علم است ،هم فن است وهمهنر. مدیران کارآفرین وخلاق که به حق متولی امرتوسعه محسوب می شوندنیازمندکمک ویاری متخصصان ،پژوهشگران وجلب نظرات همکاران درمحیط های پرازتغییرمی توانندسازمان رابه موفقیت برسانند.مدیرمدرسه نیزازاینامرمستثنی نیست. هدف اصلی دراستقرارنظام پیشنهادها،استفاده ازتوانایی های علمی وتجربیات کلیه گروه هایی است که بامدرسه درارتباطند.دراین مسیر فرقی بین گروه هایشش گانه مرتبط بامدیرمدرسه نیست؛یعنی همان گونه که معلمان می توانندباارائه پیشنهادهامدیریت مدرسه راهمراهی نمایند دانش آموزان نیزمی توانند بادادن نظرات وراه حل هادرحل مشکلات مؤثرباشند.درنتیجه مدیرمدرسه باجلب نظرات شش گانه (کادرآموزشی – کادراجرایی – دانش آموزان- ادارات آموزش وپرورش- اولیاوسائردستگاه هامی تواندمدرسه رابه نحومطلوبی اداره نماید