سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سادات نجفی – آموزگارپایه اول ابتدایی دبستان سلطنت لسانی

چکیده:

امروزه یکی از متداولترین معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل ناتوانایی سازمان در اس تفاده بهین ه از ت وان ب القوه کارکن ان ب ه وی ژه درس طوح نی روی انس انی و کارشناس یوتخصصی است. این ام ر س بب ک اهش به ره وری س ازمان و ن اتوانی در رقاب ت در عرص ه های ملی و بین المللی گردیده است. بهترین راه برای برطرف کردن این مشکل ب ه ک ارگیریسبک مدیریت مشارکتی بوده است که به توسعه فردی کارکن ان و ایج اد روحی ه خودب اوری ، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان منجر می شود. نظام پیشنهادات با استفاده از توانمندی کارکنان خ ود م ی توان د ب ا ش ناخت مش کلات و مس ائلموجود در سازمان آموزش و پرورش، در حل آنها اقدام نماید . از طرفی پیش نهادات و ط رح های ارسال شده از جانب معلمین و سایر کارمندان در تصمیم گیری ها و بازنگری برنامه هاو مق ررات ، اف زایش رض ایت ش غلی و تعه د س ازمانی ، انعط اف پ ذیری بیش تر کارکن ان در براب ر تغیی رات اعم ال ش ده، بهب ود ش رایط و مح یط ک اری ، کم ک ب ه بهب ود رواب ط م دیر و معلم ین ، بهب ود روش های ت دریس و ارزش یابی ، اص لاح کت ب درس ی و ک اهش تعارض ات و تضادها تاثیر سازنده ای دارد.