سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مختاری – مدیر تضمین کیفیت گروه تولیدی صنعتی نهان گل شهرستان بروجن ایران
مهتاب اعتمادی – کارشناس تضمین کیفیت گروه تولیدی صنعتی نهان گل شهرستان بروجن

چکیده:

مشارکت یک مفهوم بنیادی در بررسی انگیزش و نیز موضوعی بنیادی در بررسی تصمیم گیری است زیرا در گسترده فراگرد انتخاب و گزینش جایگاهی ویژه دارد با این همه به رغم بسیاری ا زگواهی های حاکی از اهمیت مشارکتدر مدیریت عمومی بسیاری از سازمان ها همچنان ساختار رده بندی شده را حفظ کرده از راه فراگردهای غیر مشارکتی و به نسبت متمرکز به کار می پردازند مشارکت درقلمرو صنعت و بازرگانی بدین منظور پرورده شده تا مردم را از دیدگاه روانی و عاطفی نه تنها درکارگردانی صنعت بلکه درمالکیت آن شریک سازد و از این راه افزوده به ستیز با حالت روانی سرخوردگی و از خود بیگانگی ناشی از پیچیدگی های کار پایه های پایداری و پایانی صنعت و بازرگانی را نیرومند سازند. مشارکت درکارگردانی صنعت سبب شد تا کارکنان صنعت برای دستیابی به هدفهای بلند برانگیخته شوندو با کوشش فزاینده دستیابی به هدفهای گروهی و سازمانی را در شمار هدفهای شخصی خود قرار دهند و بر میزان بازدهی و کارایی خود بیفزایند هدف این مقاله بررسی نقش مشارکت و نظام پیشنهادها د رگروه تولیدی صنعتی نهان گل و اثرات آن بر شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نواوری دراین گروه تولیدی و صنعتی است لذا محقق در ابتدا مقدمه بر نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی ارائه می نماید و سپس به بررسی اثر ات نظام پیشنهادها بربروز خلاقیت و نواوری در گروه تولیدی صنعتی نهان گل پرداخته و در پایان نتیجه گیری می نماید.