سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

معصومه سادات حسینی توان – آموزشگاه : شهید محمود جعفر قلی

چکیده:

شیوه های سنتی انگیزش که متناسب با نیاز سازمانها به نیروی یدی کارکنان طراحی شده بودند درشرایط کنونی چندان سازگار نیستند در دوران حاضر که به علت پویایی و پیچیدگی محیط رقابتی نیاز سازمانها به نیروی فکری و قوه خلاقه کارکنان افزایش یافته است باید به دنبال شیوه هایی بود که با ایجاد انگیزش در کارکنان فوق موجبات برتری رقابتی سازمانها را فراهم آورد . در این مقاله، هدف، اهمیت و ضرورت نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی شرحداده می شود. در این راستا عوامل موثر راههای مختلف توانمندسازی را بررسی مینماید غنی سازی شغلی تفویض اختیار پاداش مبتنی بر عملکرد مدیریت مشارکتی سیستم پیشنهادها مشارکت در هدفگذاری را به عنوان راههای اصلی توانمندسازی مورد ارزیابی قرار می دهد