سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

اعظم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

درعصر حاضر که آن راعصر اطلاعات و کار آفرینی می نامند ، کیفیت منابع انسانی و نحوه ی بکارگیری این منبع حیاتی که در متون اسلامی تعبیر معادن طلا از آنها شده است، تضمین کننده موفقیتهر جامعه و سازمانی می باشد. نتایج مطالعات و بررسی های علمی و مراجعه به آمار و ارقام نشان می دهد که ایرانیان دارای ضریب هوشی و استعداد بالای متوسط جهانی هستند و از نظر ابتکار و خلاقیت در۱) اما به نظر می رسد که در جامعه و : سطح بین المللی زبانزد خاص و عام می باشند.( مقیمی، ۱۳۸۵ سازمان های ما، زمینه ها و بسترهای لازم برای به فعلیت رساندن استعدادهای ذاتی و خدادادی افراد بهخوبی فراهم نشده است. مدیریت مشارکتی به عنوان رویکرد نوین در مدیریت که از آن تحت عنوان انقلاب مشارکت یاد می شود، از طریق ساز و کاری به نام نظام پیشنهادها، می تواند سازمان ها را در تحرک قدرت خلاقهکارکنان و بهرهگیری از سرمایهی فکری آنها یاری دهد. با توجه به گسترش شیوه ی مدیریت مشارکت جویانه که نتایج درخشانی از آن حاصل شده است و با وقوف به اینکه کارکنان سازمان به تدریج بهسطح بالایی از بلوغ سازمانی و شخصیتی و معلوماتی دست می یابند و همچنین با گسترش مفاهیم گروه سازی و سازمانهای پویا و یاد گیرنده، لازم است نظام اداری کشور و مدیران، دامنه، عمق و سطحمشارکت را به تدریج گسترده تر و موضوع مشارکت را تبدیل به فرهنگ کنند. طیق نظر فتح الهی( ۱۳۸۷ ) در دنیای رقابتی امروز که سازمان ها برای بقا نیازمند نوآوری، تغییر و بهبود در تمای عرصه ها هستند وجود مکانیزم ها، سیستم ها و روش هایی که چرخه بهبود مستمر را در سازمان ایجاد کرده و به آن شتاب بخشد، ضروری است.