مقاله نقش نظام شناختی – عاطفی و خصوصیات جمعیتی در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش نظام شناختی – عاطفی و خصوصیات جمعیتی در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح واره
مقاله حساسیت اضطرابی
مقاله نگرانی
مقاله اجتناب
مقاله اختلال اضطراب منتشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: عوامل شناختی – عاطفی و خصوصیات جمعیتی نقش مهمی در شدت علایم و کیفیت زندگی در اختلال اضطراب منتشر دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نظام شناختی – عاطفی و خصوصیات جمعیتی در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر بود.
مواد و روش کار: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، ۱۲۸ بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر مراجعه کننده به سه درمانگاه سرپایی روان پزشکی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس کوتاه طرح واره های اصلی، مقیاس اجتناب شناختی – رفتاری، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، شاخص حساسیت اضطرابی و پرسشنامه جمعیت شناختی گردآوری و سپس با تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با نرم افزار PASW تحلیل شدند.
یافته ها: نگرانی، حساسیت اضطرابی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی نقش معنی داری در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر دارند (F(3,124)=60.85 و P<0.001). این سه متغیر ۰٫۵۸ تغییرات در شدت علایم اختلال اضطراب منتشر را پیش بینی کردند (R2= 0.58). سن، جنسیت، سطح تحصیلات، عدم تحمل بلاتکلیفی، طرح واره هیجانی، و اجتناب شناختی- رفتاری سهم معنی داری در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر نداشتند (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم نگرانی، حساسیت اضطرابی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی در پیش بینی شدت علایم اختلال اضطراب منتشر، طراحی مداخلات متناسب شده برای مداخله در این علائم به عنوان مبنایی برای ارتقای کیفیت زندگی این بیماران ضروری است.