سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نجد – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صن
حمید خرسند – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خ
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق تأثیر نانو ذراتAl2O3بر روی خواص سایشی و خراشی اپوکسیEP) بررسی شده است. نانو کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با درصدهای وزنی ۰/۵و۱و۳و۵ از Al2O3تولید شدند. پس از تولید نانوکامپوزیت و کسب اطمینان از توزیع مناسب نانوذرات در زمینه توسط میکروسکوپ الکترونی ع بوریTEM خواص تریبولوژیکی و مکانیکی آن به ترتیب توسط آزمون های سایش و خراش مورد بررسی قرار گرفت. . همچنین ارزیابی مکانیزم تغییر شکل نمونه های سایش و خراش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) صورت گرفت. با آزمون سایش مشخص شد نانوکامپوزیت های حاوی یک درصد وزنی آلومینا کمترین نرخ سایش را دارا هستند و نتایج آزمون خراش بیان نمودکه افزودن نانو ذرات تأثیری در بهبود مقاومت به خراش اپوکسی را نشان نم یدهد. نانو کامپوزیت اپوکسی دارای رفتار ترداست که عامل ایجاد تر کهای خطی در نمون ههای خراشی است.