سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا آهنچیان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم محمدزاده قصر – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مهشد
سمیه بهمن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سوال اصلی مطالعه حاضر این بود که چگونه می توان فراگیران برنامه های آموزش سازمانی رابه یادگیرندگانی خودراهبر تبدیل کرد. در پاسخ به این سوال، این فرض منطقی مطرح شد که آموزش فراشناخت، راهی برای کمک به سازمان ها در تبدیل منابع انسانی، به راهبران یادگیری فردی است. به این منظور در این مطالعه مروری – تحلیلی، پس از بررسی معتبرترین منابع مرتبط، ربط و اثر فراشناخت بر یادگیری با تأکید بر یادگیری خودراهبر تحلیل شد. نتیجه مطالعه نشان داد در کنار عواملی که به فرد به عنوان یادگیرنده مربوط می شود، با توجه به این که مهارتهای فراشناختی از عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی است، اهداف اولیه و مهم سازمان باید مبتنی بر ایجاد و افزایش این مهارتها باشد. از سوی دیگر مشخص شد که برنامه یادگیری مبتنی بر خود در افزایش این مهارتها مؤثر است.