سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شادی بیلانکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی

چکیده:

از آنجایی که هویت مجموعه ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخیص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می شود شهر نیز به تبعیت از این معیار شخصیت یافته و مستقل می شود هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان ایجاد کرده و شهرنشینان را به سوی شهروند شدن که گستره ای فعالتر از ساکن شدن صرف دارد هدایت می کند هویت یک معیار رشد برای شهر است به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می کند بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می کند و ساماندهی جدیدی می یابد دراین ساختار هویت شهری به عنوان یک معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط مطرح می شود فضاهای شهری و در این میان میادین شهری به عنوان مکانی که تعاملات شهری در آنها به وقوع می پیوندد بواسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهمکرده ودر تعیین هویت شهر و درنتیجه ارتقا فرهنگ شهروندان نقش بسزایی ایفا می کنند. دراین مقاله نگارنده با بررسی عناصر هویت بخش شهری و نقش آنها در ارتقا کیفیت شهر به بررسی فضاهای شهری به عنوان عامل هویت بخش در شهر و ضرورت احیا چنین فضاهایی جهت تقویت و تداعی خاطرات گذشته و ایجاد تعلق خاطر برای نسلهای آینده در مسیر ایجاد هویت شهری تاکید کرده و در نهایت به بررسی میدان ملارستم مراغه به عنوان عنصر هویت بخش شهر تاریخی مراغه به عنوان نمونه موردی می پردازد.