مقاله نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت زناشویی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله اعتماد
مقاله احترام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلیان اردستانی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد، احترام، ارزش های اخلاقی، همکاری، مسوولیت پذیری، احساس امنیت، مشارکت اجتماعی و مهارت های ارتباطی) بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) در سال ۱۳۹۰ بود. پژوهش مطالعه ای توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل به تعداد ۱۱۵۰نفر بود که از این تعداد نمونه ای ۲۸۸ نفری با استفاده از فرمول حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ (۱۹۷۹) با ۴۷ سوال که پایایی عامل های آن توسط السون و السون (۱۹۹۹) در دامنه ای بین ۴۸٫۰ تا ۹۰٫۰ و مهدویان (۱۳۷۶) بین ۵۰٫۰ تا ۸۷٫۰ برآورد گردیده است؛ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی با ۵۱ سوال و ضریب آلفای ۷۵٫۰ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های مختلف سرمایه اجتماعی شامل اعتماد متقابل زوجین، احترام متقابل، تعاون، ارزش های اخلاقی، مسوولیت پذیری، احساس امنیت، مشارکت اجتماعی و مهارت های ارتباطی بر رضایت زناشویی تاثیر معنی داری دارند (p£۰٫۰۰۰۱).