سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن همتی – دانشجویان کارشناسی رشته علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورز یو منابع طب
فاطمه باباجان زاده –
ملیحه آزادی –

چکیده:

مواد ثانویه ترکیباتی هستند که کمتر از یک درصد کل کربن در بافتهای گیاهی صرف تولید و ذخیره آنها میشود و تاکنون بیش از ده هزار نمونه از آنها شناسایی شده است از مهمترین این ترکیبات فنل ها می باشند که در برابر تنشهای میحطی سرما و گرما مکانیزم های حفاظتی برای گیاهان ایجاد نمایند ترکیبات ثانویه گیاهان دارویی سبب کاهش رشدو حتی مرگز اکثر پاتوژن ها میشود و برخلاف داروهای شیمیایی مسمومیت کمی در سلولهای میزبان ایجاد می کنند که به همین دلیل از اثرات آفت کشی قارچکشی و علف کشی آنها استفاده میشود سموم طبیعی به دلیل اثرات تخریبی کم در محیط زیست کاهش مصرف انرژی افزایش کارایی انرژی یا مصرف بهینه انرژی بویژه کاهش مصرف انرژی های فسیلی در مقایسه با سموم شیمیایی حاصل ا زمواد نفتی و کاهش مقاومت آفات به سموم برای رسیدن به کشاورزی ارگانیک و پایدار از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. جالب اینکه مدیریت های زراعی برخی مواد ثانویه که اغلب دارای ترکیبات تانن دار هستند از جوانه زنی و استقرار علفهای هرز در مزرعه جلوگیری می کنند بنابراین نتیجه گیری م شود کاربرد مواد ثانویه گیاهی در حفظ محیط زیست و کنترل آفات و بیماریهای کشاورزی ا ز نقش بسزایی برخوردار می باشد.