سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصیب بهپور – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عی نقی فرح بخش – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر افزودن نیتروژن در افزایش کارایی علفکش کلودینافو – پ پروپارژیل (با نام تجارتی تاپیک) درکنترل علف هرز یولاف خودروی در مراحل رشدی مختلف، آزمایشی گلدانی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل مرحله رشد یولاف: ۲ تا ۴برگی (GS=13 پنجه زنی (GS=23 ) و گره اول ساقه رفتن (GS=31 ) و کرتهای فرعی شامل کاربرد علفکش: شاهد بدون کاربرد علفکش، علفکش کلودینافوپ پروپارژیل به نسبت ۰/۸ لیتر در هکتار، علفکش کلودینافوپ پروپارژیل به نسبت ۰/۸ لیتر در هکتار + نیتروژن، علفکش کلودینافوپ پروپارژیل به نسبت ۰/۶ لیتر در هکتار + نیتروژن بود. اندازهگیریهای انجام شده شامل ارزیابی چشمی، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه،میزان کلروفیل برگ، ارتفاع و تعداد برگ علف هرز یولاف خودروی است. دادهها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک نرم افزارMSTAT- C مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که تیمار۰/۸ لیتر در هکتار کلودینافوپ پروپارژیل گرچه در مقایسه با شاهد بدون سمپاشی موجب کاهش معنیدار وزن تر و خشک یولاف شد اما اضافه کردن نیتروژن موجب کاهش بیشتر وزن یولاف خودرو شد و این تیمارها در مقایسه با کاربرد تنهای علفکش ارجحیت داشت. بهترین مرحله کنترل یولاف خودروی، مرحله ۲ تا ۴ برگی است.