سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فارغ قراملکی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب
خدیجه طباطبایی – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
باقر نیکوفر – کارشناس ارشد مهندس یعمران
مسعود حبیب زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب

چکیده:

مهندسی ارزش در تامین اهداف کاهش هزین هها، افزایش ارزش و بهبود کیفیت، صرف هجوئی در زمان اجرای طرح و استفاده بهینه و موثر از منابع ب هکار م یرود. به عبارتی، مهندسی ارزش رویکردی است گروهی، نظا ممند، کارکر د گرا و دارای کاربرد حرف های که برای ارزیابی و بهبود ارزش یک محصول، طراحی یک سیستم و یا اجرای پروژ ههای صنعتی، عمرانی و خدماتیب هکار گرفته م یشود. اگر تاریخچه تکوین تاسیسات آبی بررسی شود سه مرحله مهم و مشخص قابل تفکیک خواهد بود: مرحله طراحی، ساخت و بهر هبرداری. امروزه مراحل طراحی و ساخت تاسیسات آبی حتی در کشورهای کمتر توسع هیافته و در حال توسعه نیز دارای ضوابط، استانداردها وسیست مهای اجرایی مشخصی تبیین شده است که هر یک از مراحل طراح ی و ساخت مطابق با آن سیست مها طراحی و اجرا م یشود، اما دوران بهر هبرداری از آنها، نیازها و بایدهای آن کمتر مورد توجه و عمل قرا ر گرفته است. ب همنظور آگاهی بیشتر دس تاندرکاران کادر و مدیریت بهر هبرداری از تاسسات رعایت استانداردها و ضوابط خاص بهر هبرداری در طول دوران بهر هبرداری کم اهمی تتر از مراحل مطالعه طراحی ساخت نبوده، لذا جهت بهر هبردار ی بهینه درا زمدت، کاهش هزین هها و افزایش کنترل کیفیت ب همنظور اطمینان از ایمنی و پایداری از آنها داشتن رو شهای بهر هبردار ی فنی و تخصصی در تحقق اهداف نهایی نقش ب هسزائی دارد. مقاله حاضر ضمن تاکید بر لزوم ب هکارگیری فن مهندسی ارزش در بخش مدیریت اجرایی و کنترل کیفیت، به کاربرد آن در بهینه کردن بهر هبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی نیز اشاره م یکند.