مقاله نقش مهارکننده های انتخابی آنزیم Cox-2 بر ژن HIF-1 alpha در سرطان کولورکتال: یک مطالعه In vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۴۳ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش مهارکننده های انتخابی آنزیم Cox-2 بر ژن HIF-1 alpha در سرطان کولورکتال: یک مطالعه In vitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله مهار کننده انتخابی Cox
مقاله ۲
مقاله آنژیوژنز
مقاله ژن HIF-1 alpha

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریسمانچی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: امانپور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان کولورکتال از مهمترین سرطان ها در جوامع انسانی محسوب می شود و در دو دهه اخیر متوجه شده اند که مهار کننده های انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز-۲ (Cox-2) باعث پسرفت تومور می شود. هدف از این مطالعه شناسایی مسیر مولکولی مهار آنژیوژنز توسط داروی سلکوکسیب بود.
روش بررسی: مطالعه تجربی حاضر در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در مرکز پژوهش های مدل های سرطان و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی انستیتو کانسر ایران انجام شد. رده سلولی HCT-116 (جدا شده از آدنوکارسینومای کولورکتال انسانی) پس از کشت و پاساژ، با ماده فعال سلکوکسیب در دو غلظت فارماکولوژیکی ۵۰ میکرومولار (C50) و ۱۰۰ میکرومولار (C100)، تیمار گردید. سپس RNA استخراج و cDNA ساخته شد. الیگونوکلئوتید ژن HIF-1 alpha (ژن آغازگر آنژیوژنز) ساخته شده و میزان بیان ژن HIF-1 alpha توسط دستگاه Real-time PCR در سه گروه کنترل، C50 و C100 مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: بیان ژن HIF-1 alpha در گروه تیمار با سلکوکسیب و در غلظت C100 در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت .(P<0.001) اما در غلظت C50 تغییری دیده نشد.
نتیجه گیری: سلکوکسیب با کاهش بیان ژنی موجب کاهش آنژیوژنز در بافت سرطان کولورکتال در محیط In vitro گردید.