سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بی گمان نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هرکشور درجهت رشد و پیشرفت اقتصادی به شمار می اید اغلب اقتصاددانان معتقدند که درنهایت منابع انسانی است که روند و ویژگی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند بی شک مساله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین و مهمترین چالشهای عصر حاضر و اینده است افزایش جمعیت جهان از یک سو و استفاده از حداکثر وسعت زمین های قابل کشت مسیر حرکت بشر را از تلاش درجهت افزایش سطح زیر کشت به سمت افزایش عملکرد درواحد سطح سوق داده است لذا متخصصین علوم کشاورزی سالهاست که دو موضوع مدیریت مزرعه و مدیرتی کشاورزی را به عنوان استراتژی های اصلی و کلی جهت تامین آینده غذایی بشر برگزیده اند هدف از انجام این مقاله بررسی نقش مهارت های مدیریت مزرعه دانش آموختگان کشاورزی دردو بخش شعیبیه شهرستان شوشتر م ی باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی مصاحبه مشاهده گردآوری و پرسشنامه بهره گرفته شده است.