مقاله نقش مهارت های ارتباطی معلمان ورزش بر شکل گیری فرهنگ سازمانی در بین کارشناسان تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش اسلام شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: نقش مهارت های ارتباطی معلمان ورزش بر شکل گیری فرهنگ سازمانی در بین کارشناسان تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش اسلام شهر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله معلمان ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: امامی نسب فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش مهارت های ارتباطی معلمان ورزش بر شکل گیری فرهنگ سازمانی کارشناسی تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش اسلامشهر است. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را معلمان تربیت بدنی مرد و زن اسلامشهر تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش ۱۲۰ نفر می باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، مهارت های ارتباطی بارتون جی با پایایی (۰٫۸۱) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ساشکین با پایایی (۰٫۸۴) بود. روش آماری شامل تجزیه و تحلیل این پژوهش، در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و مهارت های ارتباطی ارتباط معناداری وجود ندارد و معلمان از مهارت های ارتباطی مطلوبی ندارند.